Privacy en cookieverklaring

Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de privacywetgeving. Dit betekent dat wij:

 1. Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij uw persoonsgegevens verwerken, via deze privacy- en cookieverklaring.
 2. Zo min mogelijk persoonsgegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
 3. Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonsgegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
 4. Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
 5. Uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens die bij ons verwerkt zijn.

Voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Door gebruik te maken van onze website (https://www.Oosterbroek.Biz) en onze diensten verkrijgen wij verschillende persoonsgegevens van u. Per doeleinde wordt aangegeven welke gegevens wij van u verkrijgen, met welke doel wij deze gegevens verwerken en hoelang die worden bewaard. Indien u vragen heeft, neem dan contact op met Oosterbroek.Biz. De contactgegevens staan onderaan in deze privacy- en cookieverklaring.

Offerte aanvragen

U kunt een offerte aanvragen voor onze diensten. Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Aanhef
 • Naam
 • Bedrijfsnaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Eventuele informatie die u zelf invult als inhoud van een aanvraag

Deze gegevens hebben wij nodig voor het opstellen van een offerte en een eventuele overeenkomst. Wij bewaren deze gegevens voor de duur van het offertetraject. Dat wil zeggen totdat u aangeeft of u wel of niet onze diensten gaat afnemen nadat wij onze offerte naar u hebben verstuurd. Als u aangeeft dat u onze diensten gaat afnemen, dan bewaren wij de persoonsgegevens voor de duur van de klantrelatie.

Dienstverlening

Oosterbroek.Biz levert verschillende diensten het gebied van klantcontact. Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • Bedrijfsnaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Factuurgegevens
 • Factuuradres
 • KvK-nummer
 • Naam en contactgegevens contactpersoon
 • Btw-nummer

De bedrijfsgegevens gebruiken wij om de overeenkomst uit te voeren. Persoonlijke gegevens verwerken wij omdat wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben. Namelijk om contact te onderhouden met de contactpersoon van het bedrijf. Wij bewaren deze gegevens voor de duur van de klantrelatie, tenzij de gegevens nodig zijn voor een wettelijke bewaarplicht. Sommige gegevens moeten wij langer bewaren om aan onze (fiscale) wettelijke plicht te voldoen. Zo zijn wij verplicht om onze fiscale administratie 7 jaar te bewaren.

Contact

Wanneer u een e-mailbericht stuurt, ons telefonisch benadert, ons contactformulier invult of op een andere manier contact met ons opneemt, gaat u in op ons aanbod om met ons in contact te treden (uitvoering van de overeenkomst). Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • Bedrijfsnaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Eventuele informatie die u zelf invult als inhoud van een bericht

We bewaren uw gegevens zolang als dat nodig is voor dit contact of tot zes maanden nadat wij voor het laatst contact met u hebben gehad, omdat we er zeker van willen zijn dat we uw contactverzoek goed hebben afgehandeld. Indien wij een klantrelatie met u aangaan bewaren wij de gegevens voor de duur van de klantrelatie.

Solliciteren

Heeft u via https://www.Oosterbroek.Biz gereageerd op één van onze vacatures of heeft u een open sollicitatie ingestuurd? Dan verwerken wij persoonsgegevens van u om uw sollicitatie in behandeling te kunnen nemen, en ter voorbereiding op het eventueel sluiten van een arbeidsovereenkomst. Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Voorletters
 • Naam
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Land
 • Postcode en huisnummer
 • Beschikbaarheid
 • Curriculum Vitae
 • Motivatiebrief
 • Eventuele overige informatie die u meestuurt met uw sollicitatie

Uw sollicitatiegegevens bewaren wij tot maximaal 4 weken nadat de functie is vervuld. Wij bewaren deze gegevens zodat wij contact met u kunnen opnemen in het geval de functie binnen de proeftijd opnieuw vrijkomt. Wanneer we u op dit moment geen functie kunnen aanbieden, kunnen we – met uw toestemming – de sollicitatiegegevens nog een jaar langer bewaren. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door ons een e-mail te sturen. Indien u bij ons komt werken, bewaren wij uw sollicitatiegegevens in u personeelsdossier. Dit dossier wordt bewaard zolang dit noodzakelijk is en ten aanzien van de sollicitatiegegevens tot maximaal 2 jaar na indiensttreding.

Een social media- en internet-onderzoek kan onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure. Dit is noodzakelijk om te kunnen waarborgen dat bij het aannemen van nieuw personeel ons imago in stand blijft, wij doen dit dan ook op basis van ons gerechtvaardigde belang. Wij zoeken hiervoor op uw naam op Google, en uw eventuele profiel op diverse social media. Dit uiteraard voor zover deze profielen openbaar zijn; wij zullen u niet vragen om ons toegang te verlenen tot een afgeschermde social media-pagina of een connectie met ons te maken. De resultaten van het onderzoek worden met u besproken. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kun u dit per e-mail aangeven op het moment dat u solliciteert.

Wanneer kunnen we uw persoonsgegevens delen met derden?

Oosterbroek.Biz deelt uw gegevens enkel met derden, wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Het kan voorkomen dat wij uw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, omdat:

 1. wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken;
 2. dat nodig is om de overeenkomst met u uit te voeren;
 3. u hier toestemming voor geeft;
 4. wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben;
 5. wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Worden uw persoonsgegevens beveiligd?

Oosterbroek.Biz neemt passende technische en organisatorische maatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).

Social media buttons

Op onze website maken wij gebruik van social media buttons, welke u doorgeleiden naar de social media platforms. U krijgt hierdoor de optie om ons te volgen en om content te delen binnen het netwerk. Ook zal u advertenties tegenkomen op uw social mediapagina. De buttons zijn werkzaam vanwege stukus code welke afkomstig zijn van de social medianetwerken.

Cookies

Op onze websites gebruiken we cookies van onszelf en van derde partijen. Cookies zijn informatiebestanden die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat. Deze cookies verzamelen de volgende gegevens:

 • IP-adres
 • Cookie-ID
 • Website- en klikgedrag
 • Referrer-URL

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we, voor zover wij dat verplicht zijn, vragen om uw akkoord voor het gebruik van cookies.

Welke privacyrechten heeft u?

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kun u altijd contact met ons opnemen via de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:

 • Recht op inzage: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien.
 • Recht op rectificatie: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en tegen direct marketing.
 • Recht op verwijdering: u kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen.
 • Recht om uw toestemming in te trekken: indien u ons toestemming heeft gegeven om persoonsgegevens te verwerken, dan kun u deze toestemming op ieder moment intrekken.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te laten overdragen naar een derde partij.
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kun u ons verzoeken om het verwerken van uw persoonsgegeven (al dan niet tijdelijk) te beperken.

Bij uw verzoek kunnen wij u vragen om u te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat jij de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren.

Wij zullen in principe binnen een maand aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter met twee maanden worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke privacyrechten of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Indien u één van u rechten wilt uitoefenen dan kun u dat kenbaar maken via hrm@Oosterbroek.Biz

Contactgegevens

Voor vragen over onze privacy- en cookieverklaring of vragen omtrent uw rechten, kunt u altijd contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

Oosterbroek.Biz
Hoge Eng-West 28,
3882 TR Putten
E-mailadres: hrm@oosterbroek.biz
KvK-nummer: 27158289